Statut

Bundespolizeidirektion

STATUTY STOWARZYSZENIA

§ 1:  Nazwa, miejsce i zakres działalności

1 Stowarzyszenie nosi nazwę Föderation  Polnischer Kongress in Österreich ( Federacja Kongres Polski w Austrii )

2 Siedziba we Wiedniu, zakres działania – cala Austria

§ 2 :   Cele stawiane przez Organizację

Stowarzyszenie, którego działalność nie jest nastawiona na zysk, zamierza zająć się integracją organizacji polonijnych jak też działaczy kulturalnych i naukowych (ew. innych,) niezależnie od ich nastawienia politycznego i religijnego. Ważne jest także poprawianie wizerunku Polski i Polaków w Austrii poprzez spotkania integracyjne, udział w międzynarodowych projektach kulturalno-społecznych. budowanie kontaktów z instytucjami, organizacjami i przedstawicielami władz Austrii.

§ 3 : Środki dla osiągnięcia celów stowarzyszenia

1.   Cel powinien być osiągnięty przez wymienione w punkcie  2 i 3 wyszczególnione środki  ideowe i materialne

2      Jako środki ideowe służą:

a . wydawanie pisma o charakterze kulturalno-społecznym, JUPITER

b . otwarte forum dyskusyjne

c . koncerty

d . wieczory literackie

e. wernisaże

 

3      Niezbędne środki materialne mają być zebrane przez

 

a . Składki członkowskie

b . Dotacje, sponsoring, wolne datki i inne temu podobne

 

§ 4 : Rodzaje członkostwa

 

1.  Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych

 

2.  Członkowie zwyczajni to ci, którzy biorą pełny udział w pracy stowarzyszenia,

Nadzwyczajni to ci, którzy popierają działalność stowarzyszenia przede wszystkim przez wyższe składki.

Członkowie honorowi to osoby o specjalnych zasługach dla stowarzyszenia.

 

§ 5 : Uzyskanie członkostwa

 

1.   Członkami stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne ( członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi) jak też pojedyncze osoby prawne

 

2.   O przyjmowaniu na członków zwyczajnych i nadzwyczajnych decyduje zarząd, który może wniosek odrzucić

 

3.  Do czasu powstania stowarzyszenia członków przyjmuje założyciel

 

 1. Mianowanie członka honorowego odbywa się wskutek wniosku zarządu

 

§ 6 : Zakończenie /utrata/ członkostwa

 

1. Zakończenie członkostwa następuje przez śmierć, w wypadku osób prawnych przez utratę osobowości prawnej, dobrowolne wystąpienie lub  wykluczenie lub w przypadku śmierci,

 

2. Wystąpienie może nastąpić tylko pisemnie, powinno być zakomunikowane dwa miesiące wcześniej, decyduje data nadania pocztowego.

 

3. Zarząd może członka wykluczyć, jesli mimo dwukrotnego pouczenia nie opłaca składek ponad pół roku. Zobowiązanie płatności zaległych składek pozostaje konieczne.

 

4. Wykluczenie członka ze stowarzyszenia nastąpić może również przez naruszenie innych obowiązków lub nieodpowiedniego zachowania

 

 1. Cofnięcie członkostwa honorowego może nastąpić na podstawie punktu 4. przez wniosek zarządu

 

§ 7 : Prawa i obowiązki członków

1. Członkowie mają prawo udziału we wszystkich uroczystościach stowarzyszenia i korzystania z urządzeń organizacji. Prawo głosu na zebraniu generalnym, pasywne i aktywne, prawo wyboru przysługuje tylko członkom zwyczajnym i honorowym .

 

2. Każdy członek ma prawo zażądać od zarządu wydania (wglądu do) statutu

 

3. Co najmniej jedna trzecia członków może zażądać od zarządu zwołania zebrania generalnego?

 

4.  Prawo głosowania na Walnym Zjeździe  przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym, względnie wyznaczonym (na piśmie) ich prawomocnym delegatom.

 

5. Na zebraniu generalnym zarząd ma obowiązek poinformowania członków o działalności i stanie finansowym stowarzyszenia. Jeśli co najmniej jedna trzecia członków zażąda tego przy podaniu przyczyn, zarząd jest zobowiązany podać te informacje w ciągu 4 tygodni.

 

6. Członkowie mają być poinformowani przez zarząd o sprawdzonym podsumowaniu rachunków ( okazanie rachunków). Jeśli dzieje się to na zebraniu generalnym, należy włączyć kontrolera rachunków.

 

7.  Członkowie są zobowiązani popierać interesy stowarzyszenia i unikać wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić opinii i celowi stowarzyszenia. Powinni zważać na statuty stowarzyszenia i postanowienia zarządu. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani do punktualnego płacenia składek ustalonych przez zarząd.

 

$ 8 :  Organy stowarzyszenia

 

Są to zebranie generalne, zarząd, komisja rewizyjna i sąd rozjemczy

 

$ 9 : Walny Zjazd

 

 1. Walny Zjazd –  Zebranie generalne jest to “ zebranie członków “ w

znaczeniu prawa stowarzyszeń – jest najwyższym organem Federacji: Kongres Polonii w Austrii.

Zebranie generalne właściwe odbywa się co 2 lata w pierwszej połowie roku (do 30. czerwca).

 

2.  Zebranie generalne nadzwyczajne odbywa się:

a.  na podstawie ustalenia zebrania generalnego

b.  pisemnego wniosku co najmniej jednej trzeciej członków

c.  zadania kontrolera rachunków

d.  postanowienia komisji rewizyjnej

e. postanowienia kuratora sadowego

 

3.  Wszyscy członkowie mają być poinformowani o zebraniach generalnych

zwyczajnych i nadzwyczajnych pisemnie, faxem lub przez e-mail (wg. podanych wcześniej przez członka adresów) co najmniej 4 tygodnie wcześniej. Przebieg zebrania generalnego odbywa się według podanego porządku dnia. Zwołanie odbywa się przez zarząd, kuratora sądowego lub komisję rewizyjną.

 

4. Wnioski dotyczące zebrania generalnego powinny być złożone co najmniej

na 7 dni  przed terminem pisemnie, faxem lub e- mailem .

 

5. Aktualne postanowienia – poza tymi o zwołaniu zebrania generalnego

nadzwyczajnego – mogą być utworzone tylko na porządku dnia

 

6. Wszyscy członkowie mogą uczestniczyć w zebraniu generalnym. Prawo

głosu maja tylko członkowie zwyczajni i honorowi. Każdy członek ma jeden głos. Przeniesienie głosu na innego członka jest dopuszczalne /upoważnienie pisemne/.

 

7. Zebranie generalne wydaje zarządzenia niezależnie od ilości obecnych osób

 

8.  Wybory i zarządzenia zebrania generalnego wykonywane są z reguły

zwykłą większością oddanych, ważnych głosów. Postanowienia na podstawie, których status stowarzyszenia ma być zmieniony lub Stowarzyszenie rozwiązane wymagają jednak zdecydowanej większości dwóch trzecich oddanych głosów.

 

9. Zebraniu generalnemu przewodniczy prezes, w wypadku niemożności

przybycia jego role przejmuje zastępca. Gdy ten również nie może być obecny, rolę prezesa przejmuje najstarszy obecny członek organizacji.

 

§ 10 : Zadania Walnego Zjazdu /zebrania generalnego/

 

Zebranie generalne ma następujące zadania

 

a.  podejmowanie postanowień na podstawie propozycji

b.  przyjęcie i zatwierdzenie orzeczenia rachunkowego i bilansu rachunkowego przez kontrolę rachunkową

c.  wybór i zwolnienie członków zarządu i kontroli rachunków

d.   pozwolenie na interesy prawne miedzy stowarzyszeniem a kontrola rachunków

e.  odciążenie zarządu

f.  ustalenie wysokości opłaty wstępnej dla przystąpujących i składek członkowskich dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych

g.  przyznawanie względnie odbieranie członkowstwa honorowego

h.  decydowanie o zmianach statutu i dobrowolnym rozwiązaniu stowarzyszenia

i.   porady i podejmowanie decyzji  na temat  innych pytań uwzględnionych w porządku dnia

 

§ 11 : Zarząd

 

 1. zarząd składa się z sześciu członków – prezesa i zastępcy, sekretarza, II- go

sekretarza, kasjera i jego zastępcy oraz członka rezerwowego

 

 1. Zarząd jest wybierany przez zebranie – Zjazd generalny. Zarząd ma prawo w wypadku odejścia wybranego członka do wyboru innego na to miejsce, przy czym późniejsze pozwolenie wydaje następne zebranie (Zjazd) generalne. Gdyby zarząd nie został uzupełniony, kontroler rachunków ma obowiązek zwołać niezwłocznie nadzwyczajne zebranie generalne w celu wyboru kompletu zarządu.

Gdyby kontroler rachunków /Komisja Rewizyjna/ nie potrafił działać kompetentnie, wtedy każdy członek zwyczajny może wystąpić do sądu o przyznanie kuratora, który niezwłocznie ma zwołać nadzwyczajne zebranie generalne.

 

 1. Czas działalności zarządu wynosi 2 lata, ponowny wybór jest możliwy. Każda funkcja zarządu ma być wykonywana osobiście.

 

 1. Zarząd jest zwoływany przez prezesa ewentualnie jego zastępcę, pisemnie lub ustnie.  Gdyby i ten nie mógł przez dłuższy czas spełnić tej funkcji, prawo do zwołania zarządu ma każdy inny członek zarządu.

 

 1. Zarząd może podejmować decyzje, gdy wszyscy jego członkowie zostali zwołani a przynajmniej ich połowa jest obecna.

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów, przy równej ilości decyduje glos prezesa

 

 1. Przewodzi zebraniu prezes, przy niemożności – jego zastępca. Gdy również on nie może być obecny przewodniczącym zostaje najstarszy obecny członek zarządu lub wybrany przez zarząd  inny jego członek .

 

 1. Funkcja członka zarządu kończy się w wypadku śmierci, zakończenia czasu sprawowania funkcji zarządu, jak tez wykluczeniem lub rezygnacją z funkcji

 

 1. Zjazd generalny może w każdej chwili rozwiązać cały zarząd lub wykluczyć poszczególnych jego członków. Ta decyzja wchodzi w życie z wyborem nowego zarządu lub jego członka.

 

 1. Członkowie zarządu mogą w każdej chwili złożyć pisemną rezygnację. Ma być  ona skierowana do zarządu, w wypadku rezygnacji całego zarządu do zebrania generalnego /Walnego Zjazdu/. Rezygnacja wchodzi w życie po wyborach lub wyborze następcy.

 

§ 12 : Zadania Zarządu

 

Zarząd kieruje stowarzyszeniem. Jest to organ prowadzący w znaczeniu prawa stowarzyszeń z 2002 r. Jest odpowiedzialny za wszystkie zadania nie objęte statutami innych organów stowarzyszenia. Realizuje zadania statutowe. Do  zakresu jego działania należą:

 

1.  Stworzenie odpowiedniego dla stowarzyszenia organu rachunkowości z notowaniem bieżących wydatkowi przychodów jak też prowadzenie spisu majątku

2.  Ustalenie projektu rocznego , sprawozdania rachunkowego bilansu

3.   Przygotowanie i zwołanie zebrania generalnego  /Walnego Zjazdu/

4.   Informowanie członków stowarzyszenia o działalności i potwierdzonym bilansie

5.   Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia

6.   Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych

7.  Przyjmowanie i zwalnianie urzędników stowarzyszenia

 

§ 13 :  Szczególne obowiązki poszczególnych członków zarządu

 

1      Prezes prowadzi bieżące interesy stowarzyszenia. Sekretarz pomaga w tych obowiązkach prezesowi

 

2      Prezes reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Pisma stowarzyszenia nabierają ważności po podpisaniu przez prezesa i sekretarza, w sprawach finansowych ( dyspozycje finansowe) przez prezesa i kasjera. Sprawy prawne między członkami zarządu i stowarzyszeniem wymagają zgody innego członka zarządu

 

3      Pełnomocnictwa prawne, które reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz mogą być wystawione tylko przez w punkcie 2 wymienionych członków zarządu.

 

4      W wypadkach nagłych, czy szczególnego zagrożenia prezes ma prawo podejmować decyzje, które wchodzą w zakres działania zebrania generalnego, wyrazić na nie zgodę powinien później odpowiedni organ.

 

5      Prezes prowadzi przebieg Walnego Zjazdu /zebranie generalne/ przy pomocy zarządu.

 

6      Sekretarz prowadzi i archiwizuje protokoły zebrania generalnego i zarządu

 

7      Kasjer odpowiada za uporządkowane finanse stowarzyszenia

 

8      W wypadkach losowych prezesa, kasjera i sekretarza zastępują  ich zastępcy

 

§ 14 :  Komisja Rewizyjna /Kontrolerzy rachunków/

 

 1. Dwaj kontrolerzy rachunków wybierani są przez zebranie generalne na

okres 2 lat. Ponowny wybór jest możliwy.  Nie mogą oni należeć do innych organów, poza zebraniem generalnym .

 

2.  Kontrolerom rachunków podlega bieżąca kontrola działalności i

sprawdzanie finansów stowarzyszenia w zakresie uporządkowania rachunkowości i zgodne ze statutem używanie środków. Zarząd powinien przedłożyć Komisji Rewizyjnej wymagane dokumenty i udzielić informacji. Kontrolerzy mają informować zarząd o wynikach kontroli.

 

3.  Interesy prawne pomiędzy Komisją Rewizyjną a stowarzyszeniem

wymagają zgody Walnego Zjazdu.

4.  Komisja Rewizyjna sprawdza zgodność działania Federacji ze Statutem.

 

§ 15 :   Sąd rozjemczy

 

1      W celu załagodzenia wszystkich sporów  w stowarzyszeniu  należy powołać   wewnętrzny sad rozjemczy. (w sensie prawa stowarzyszeniowego z 2002 r.)

 

2      Sąd rozjemczy składa się z trzech członków zwyczajnych. Sędziowie sądu rozjemczego nie mogą należeć do innych organów poza zebraniem generalnym /Walnym Zjazdem/.  Sąd Rozjemczy działa na podstawie wewnętrznego regulaminu zatwierdzonego na Walnym Zjeździe.

 

3      Sad rozjemczy podejmuje decyzje po wysłuchaniu stron przy obecności wszystkich swoich członków z prawem głosu.  Jego decyzje są ostateczne.

 

§ 16 : Zawieszenie lub rozwiązanie stowarzyszenia

 

1  Dobrowolne rozwiązanie stowarzyszenia może być podjęte tylko na Walnym Zjeździe /zebraniu generalnym/  większością 2/3 ważnych głosów

 

2   Walny Zjazd  /zebranie generalne/ może również – o ile istnieje majtek stowarzyszenia – podjąć dalsze w tym celu decyzje. W szczególności konieczne jest powołanie regulatora i zadecydować na kogo przechodzi majątek stowarzyszenia. Ten majątek powinien, o ile to możliwe, przypaść podobnej organizacji polonijnej albo pomocy socjalnej /cele społeczne/.